Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Spletni portal v nadaljevanju (dolenjske-toplice.info) z domeno dolenjske-toplice.info upravlja podjetje K2M d.o.o., Pionirska cesta 3, 8350 Dolenjske Toplice (v nadaljevanju K2M) registriran pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, št. vložka sodnega registra: 1/04033/00.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta K2M d.o.o. (v nadaljevanju K2M) in stranka (v nadaljevanju naročnik), ki se je prijavila za aranžma z informacijami preko spletnega portala dolenjske-toplice.info.

1. PRIJAVA
Naročniki se prijavijo za potovanja, drugih organizatorjev, preko portala dolenjske-toplice.info v obliki elektronskega povpraševanja ali po telefonu. Ob prijavi K2M (pooblaščeni zastopnik organizatorja) in naročnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o naročnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.
Naročnik je ob prijavi dolžan navesti točne podatke o sebi in osebah, ki potujejo z njim. V primeru, da naročnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za stroške nastale zaradi napačnih podatkov. Kadar naročnik navede napačno starost otroka, je dolžan pokriti stroške, ki jih hotel dodatno zaračuna. Ob rezervaciji na vprašanje naročnik plača 5% cene aranžmaja (30 do 14 dni pred odhodom), oziroma 10% aranžmaja (10 dni pred odhod
2. PLAČILO
Ob prijavi se plača akontacija v višini 15% do 50% cene aranžmaja (odvisno od konkretne ponudbe). Preostanek je potrebno poravnati 21 dni pred odhodom. Pri nekaterih aranžmajih se lahko preostanek plača tudi na dan koriščenja storitve. O načinu plačila akontacije in preostanka plačila je naročnik vedno obveščen na osnovi ponudbe, ki jo pošljemo po poslanem povpraševanju.
3. CENE
Cene, ki so navedene v ceniku, so v € (EUR). Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. K2M si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji oziroma zaradi spremembe cen pri organizatorju.
4. SPREMEMBA REZERVACIJE
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, vrsto sobe ali apartmaja, datum potovanja pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Sprememba rezervacije je možna do 21 dni pred odhodom. Odpoved rezervacije ali osebe ni sprememba rezervacije.
5. ODPOVED POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Če potnik ali pravna oseba odpove potovanje, mora to storiti pisno. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima K2M pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Odpovedni stroški so odvisni od tega, koliko dni pred odhodom je bilo potovanje odpovedano.
Stroški odpovedi:
stroški odpovedi 10,00 €
od 21 dni 50% cene aranžmaja
Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
6. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Potnik se lahko ob rezervaciji odloči za vplačilo zavarovanja rizika odpovedi, ki velja v primeru odpovedi zaradi bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec). Zavarovalna premija znaša 5 % od cene aranžmaja. Pri odpovedi nastanejo odpovedni stroški po lestvici iz 5. člena splošnih pogojev. Odpovedni stroški morajo biti plačani in v upravičenih primerih (bolezen, smrt ali poškodba potnika ali ožjih družinskih članov) potnik uveljavlja pravico do povrnitve le- teh od zavarovalnice. V navedenih primerih potnik dobi povrnjene odpovedne stroške od zavarovalnice. V škodnem zahtevku je potnik dolžan predložiti ustrezne uradne dokumente (zdravniško potrdilo). Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja.
7. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno, ko potnik telefonsko ali po internetu naroči turistični aranžma, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev ter se dogovori o plačilu na transakcijski račun. Potnik je dolžan plačati akontacijo za naročeno storitev v 24 urah po naročilu, razen če ni dogovorjen krajši ali daljši rok. V primeru, da potnik plačila ne izvede v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. V primeru plačila se šteje, da je potnik sprejel določila splošnih pogojev, ko je telefonsko naročil turistični aranžma.
8. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator je dolžan nuditi storitve, predvidene v programu in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve kot tudi za posredovanje storitev tretjih oseb (hoteli, ogledi, prevozi..).
9. VZROKI ODPOVEDI ORGANIZATORJA
V skladu z veljavno zakonodajo si K2M pridržuje pravico do odpovedi potovanja v primeru nezadostnega števila prijav, administrativnih ukrepov ali višje sile. Minimalno število potnikov potrebnih za realizacijo programa, je vselej navedeno v programu. K2M si pridržuje pravico odpovedati potovanje najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. V navedenih primerih K2M ne plača nobenih odškodninskih zahtevkov. V primeru, da K2M potovanje odpove, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja. K2M ima pravico program spremeniti, če to pogojujejo okoliščine tehnične narave (spremenjen vozni red, zasedenost hotelov itn.). Če so te spremembe bistvene, mora organizator prej pridobiti pisni pristanek potnikov. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko K2M namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.
10. REKLAMACIJE
Če potnik s storitvami v namestitvenem objektu ni zadovoljen, jih mora OBVEZNO reklamirati že na recepciji hotela ali apartmajev ali pri predstavniku (v kolikor je le ta prisoten v kraju letovanja) in ne šele po vrnitvi domov. Če nepravilnosti ni bilo mogoče odpraviti, je potnik dolžan od hotelirja zahtevati pisno potrditev pomanjkljivosti. Na osnovi te lahko vloži pisno pritožbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da bi bila po vsebini (npr. pomanjkljiva čistoča sobe ali apartmaja, lega, oprema) sodeč reklamacija lahko rešena med samim letovanjem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi podjetja K2M ni prišlo do izvedbe nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev.
11. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo K2M bolj, kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato K2M ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov.
12. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH
Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih K2M so nacionalne kategorizacije, zato K2M za njih ne odgovarja.
Potnike informativno seznanjamo z mednarodnimi uzancami, v skladu s katerimi je nastanitev običajno možna po 14:00 uri na dan prihoda; na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 10:00 ure, če ni v programu drugače določeno. Za hišni red ali spremembe hišnega reda K2M ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.
13. POTNIKOVE OBVEZNOSTI
Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno delovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja za povzročeno škodo.
14. UPORABA PODATKOV
K2M vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi K2M. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
15. DRUGI ORGANIZATORJI
V primeru, da je organizator potovanja ali počitnic druga turistična agencija, veljajo splošni pogoji organizatorja.
16. PRISTOJNOST SODIŠČA
Potnik ima pravico reklamirati storitve pri organizatorju potovanja. Če z njegovo rešitvijo ni zadovoljen, je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Novem mestu.

K2M d.o.o. Dolenjske Toplice , 1.10.2015